فرم استخدام

فرم استخدام کارمندان و کارکنان شرکت تولید شیشه دوجداره امینی

نام و نام خانوادگی  : ………………………………………   تاریخ تولد :           /           /          13             فرزند : ………………………….. 

 شماره شناسنامه : ………………………………… شماره ملی: ……………………………………  وضعیت خدمت سربازی : ………0……………………………..     

وضعیت تاهل : ……………………..   تعداد فرزند :  ……………………..سابقه کار قبلی : …………………………… مدت  سابقه در آخرین کار : …………………….

آدرس سکونت فعلی با ذکر استان و شهرستان :

کد پستی:……………………………….شماره منزل :……………………………. شماره موبایل :  ……………………………………..

آدرس سکونت قبلی با ذکر استان و شهرستان :

1 : نام : ……………… نام خانوادگی: …………………. شماره تماس: ………………….. تلفن منزل یا کار با پیش شماره : …………………………..

آدرس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2: نام : ……………… نام خانوادگی: …………………. شماره تماس: ………………….. تلفن منزل یا کار با پیش شماره : …………………………..

آدرس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3: نام : ……………… نام خانوادگی: …………………. شماره تماس: ………………….. تلفن منزل یا کار با پیش شماره : …………………………..

آدرس : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اینجانب ……………………..   فرزند ………………………. به شماره ملی ………………………… صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم.

   امضا. و  اثر انگشت

متقاضی گرامی بعداز تکمیل این فرم با امضا و اثر انگشت  آن را اسکن کرده و فایل آن را به ایمیل شرکت ارسال فرمایید و منتظر تماس ما باشید.
Namoglass@yahoo.com