تماس با ما

آدرس دفترمرکزی : استان کردستان ، سقز بلوار کردستان ، بلوار شهید فهمیده ، خیابان سهروری جنب مدرسه شهید فهمیده

شماره تماس دفتر مرکزی : 988736226976+

موبایل :989187861158 + مهندس فرهاد امینی

ایمیل : namoglass@yahoo.com